BOBO‘s KINDER-CLUB®

Aanmelden Info

Algemene voorwaarden

Belangrijke informatie m.b.t. de boeking

Als een groep uit minder dan 4 deelnemers bestaat, behouden wij ons het recht voor groepen samen te voegen of het aantal lesuren te verminderen.

Wisseling van leraren is, op grond van een flexibele organisatie, mogelijk.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor ongevallen, die tijdens of buiten de skilessen plaatsvinden, af. Een ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Restitutie van lesgeld vanwege letsel of ziekte uitsluitend na overhandiging van een arts attest. Alleen niet gebruikte dagen (prijsverschil) worden vergoed.

Uitval van de lessen door slechte weersomstandigheden of uitval van de liften (overmacht) worden niet vergoed. Lessen vinden bij elk weer plaats. Het lesticket is niet overdraagbaar. Niet gebruikte lesdagen vervallen.

Op alle leveringen en diensten van de skischool middels online bestellingen via het internet of andere online diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Inhoud van het online aanbod

De Skischool (hierna genoemd „Auteur“) neemt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. Aansprakelijkheidsstellingen tegen Auteur met betrekking tot materiële of immaterriële schade, die door gebruik of het niet gebruiken van de aangeboden informatie respektievelijk door gebruik van verkeerde en onvolledige informatie wordt veroorzaakt, zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover Auteur geen aanwijsbare opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

Al het aangebodene is vrijblijvend en niet bindend. Auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het aangebodene geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging vooraf, te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

Verwijzingen en links

Bij directe en indirecte verwijzingen naar Internetsites van derden („Links“), die buiten de verantwoordelijkheid van Auteur liggen, wordt aansprakelijkheidverplichting alleen dan van kracht indien Auteur kennis heeft van betreffende inhoud en het technisch en in redelijkheid mogelijk is voor Auteur het gebruik van genoemde sites te verhinderen.

Auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat, ten tijde van het publiceren van Links, geen illegale inhoud op de betreffende site zichtbaar was. Op de actuele en toekomstige samenstelling of inhoud van de gelinkte websites heeft Auteur geen invloed. Derhalve distanciërt Auteur zich hierbij uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte websites, die na het maken van de link is veranderd. Dit geldt voor alle Links op de website van Auteur als ook voor bijdragen van derden in door Auteur opgezette blogs, gasteboeken, forums, mailinglijsten e.d.

Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die uit gebruik of niet gebruik van de aangeboden informatie ontstaat, is uitsluitend de aanbieder van de website, waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk en niet degene die middels Links naar de informatie verwijst.

Copyright en Merkenrecht

Auteur zal alles in het werk stellen het copyright van grafische beelden, audiobestanden, videobeelden en teksten te respecteren of eigen samengestelde of licentievrije grafische beelden, audiobestanden, videobeelden en teksten te gebruiken.

Alle op de website van Auteur genoemde en gedeeltelijk door derden geregistreerde Merk- en Handelsnamen vallen zonder uitzondering onder jurisdictie van het betreffende Merkenrecht of de geregistreerde eigenaren. Uit het feit dat Merk- of Handelsnamen genoemd worden, kan niet de conclusie worden getrokken dat Merknamen niet onderhavig zijn aan geregistreerde rechten van derden.

Het copyright voor gepubliceerde, door Auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij Auteur van de website. Vermeerdering of gebruik van grafische beelden, audiobestanden, videobeelden en teksten middels elke elektronische of gedrukte publicatie is – zonder uitdrukkelijke toestemming van de Auteur – niet toegestaan.

Boeking en reservering van ski- en snowboardlessen

In de prijs voor lessen is het gebruik van skiliften, ski-/snowboarduitrusting en lunch niet inbegrepen. Door uitval van skiliften niet gebruikte skilesuren worden door de skischool niet noodzakelijkerwijs vervangen.

Toepasselijk recht, geschillen en plaats van levering

Plaats van levering is het hoofdkantoor van de skischool. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd. Het Oostenrijks recht is van toepassing.De contractuele taal is Duits.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Hoe boek ik?

Kies
achtereenvolgens:
1. Periode
2. Categorie
3. Cursus/Product
4. Startdag
5. In winkelwagen leggen

Uw winkelwagen

… is nog leeg
Betaal veilig
en gemakkelijk met:
Visa
MasterCard
PayPal

SSL-beveiligd

Uw gegevens worden beveiligd verzonden.
Secured by RapidSSL